1. Aínda que o acceso a esta páxina web non supón que o interesado estea obrigado a facilitar ningún dato persoal, os datos requiridos no formulario son obrigatorios e sen eles non é posible prestar o servizo de asesoramento solicitado.

2.1 O interesado consente, para a correcta prestación do servizo solicitado, o tratamento dos datos polo titular da páxina web www.ticlegal.com de forma confidencial.

2.2 Así mesmo, o interesado presta o seu consentimento para o envío de comunicacións informativas sobre o asesoramento legal e empresarial por medio de comunicación física ou electrónica, en concreto por correo electrónico e teléfono.

3. Infórmase ao interesado que os datos son obxecto de conservación por un período necesario para a prestación da finalidade, e no seu caso de cinco anos, a contar desde a última interacción.

4. Así mesmo, infórmase ao interesado que poderá revogar o consentimento prestado así como exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición ou portabilidade mediante comunicación escrita dirixida a TIC LEGAL á dirección de correo info@ticlegal.com. O interesado tamén pode presentar reclamación ante a autoridade competente, AGPD. Na comunicación escrita debe constar os datos identificativos, xustificación da identidade, dirección a efecto de notificacións, solicitude, datos sobre os que exerce os seus dereitos e a data.

5. O interesado manifesta que os datos persoais facilitados son veraces e que coñece a obrigación de comunicar calquera modificación nos mesmos.