Dereito de empresa

Asesoramento xurídico empresarial: dereito mercantil, laboral, civil, penal, administrativo, fiscal e bancario.

– Constitución e compravenda de sociedades.
– Due Diligence empresarial.
– Compliance corporativo.
– Redacción de contratos.
– Reclamacións
– Mediación: resolución de conflictos.
– Contratación pública.
– Propiedade intelectual e industrial.